Đây là điều có thể tạo nên hoặc phá vỡ một bộ Anime (Thường xuyên hơn là không)