Vào tháng 1 năm 2017, tôi đã đưa ra 9 dự đoán về ngành công nghiệp anime. 6 của chúng trở thành sự thật